Mesterlovász

Kiváló cégér a Mester cím!

Presztízst jelent a mester cím! A megrendelők szívesebben fordulnak ahhoz a szakemberhez, aki ezt már megszerezte, vélik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál is. Budapest és Pest megyében a Magiszter Menedzser Kft. szervezésében már „avattunk” mestereket a lovászok körében.

Miért érdemes elvégezni a mester képzést?

Aki a „mester” címet viseli, kiemelkedik a többi szakember közül, nem csak a szaktudás tekintetében, hiszen a mesterlovász nem csak a lovakkal tud jól kommunikálni (ami nagyon-nagy dolog), hanem tudja azt is, hogy a lovász tanulóknak mit és hogyan kell teljesíteni a szakmai vizsgán, ehhez a megfelelő tudást is tudja, hogyan adja át, tud differenciáltan bánni a tanulókkal, és következetesen nevelni. Képes a lovászok munkájának irányítására, valamint külső partereikkel könnyebben megtalálják a közös hangot.

„A mezőgazdaság viszonyaihoz alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő és mesterségét űző szakembereknek, mint lovarda, lehetőségük van (egyéb feltételek teljesülése esetén), a lovász tanulókat, gyakorlati helyként fogadni, amit a Nemzeti Agrár Kamara is támogat. Ezzel újabb ajtók nyílnak meg, többek között, saját lovászaikat nevelhetik ki.

Miért fontos a mestervizsga megszerzése a szakemberek számára? A duális képzésben tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig a gazdálkodó szervezeteknél zajlik, így versenyképes szaktudást szerezhetnek. A külső gyakorlati képzőhelyeknek rendelkezniük kell gyakorlati képzés folytatásához szükséges határozattal, melyet az illetékes Nemzeti Agrár Kamara ad ki. A 2016/2017- es tanévtől a törvény előírja, hogy csak mestervizsgával rendelkező személy (törvényben foglaltak kivételével) foglalkozhat a tanulók oktatásával külső gyakorlati helyeken.

 A képzés családias hangulatban történő, gyakorlat orientált műhelymunka keretében valósul meg, ami alapján a Mesterlovász, munkáját a munka-egészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi valamint a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően képes szervezi, eleget tud tenni a tulajdonosi és a társadalmi elvárásoknak.

Ennek a képzési formának az elsődleges célja a magasan képzett szakemberekből álló gazdálkodói réteg kialakítása, azaz a szakmai utánpótlás-nevelés. Így a képzéseket végző megfelelő színvonalú oktató szervezetek és gyakorlati képzőhelyek kiválasztására jelentős hangsúlyt helyez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

 A mesterképzésben végzettek számára a díszoklevél átadása az idei évtől már országos szervezésű, hangsúlyos, ünnepi keretek között kerül majd sor, ezzel is emelve a képzés súlyát- jelentőségét – megítélését.

A képzés célja

A képzés alapvető célja, hogy a mesterlovász szakember, szakmai tevékenységét magas színvonalon végezze, ennek érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket sajátítson el, melynek alapján mesterként, ne csak a lótenyésztés, a lótartás és a lóhasználat szerteágazó területén tudjon vállalkozni, hanem a pedagógiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával, a lovász tanulóknak használható, biztos szakmai tudást tudjon átadni. Szakmai tudásával, emberi magatartásával eleget tudjon tenni a szakma magasabb szintű elvárásainak.

A mesterképzés helyszínei

Elméleti és gyakorlati képzés: Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft. – Alagi Tréningközpont, 2120 Dunakeszi, Nándori u. 4.

Parkolás: saját parkolóban ingyenes

Oktatók: Kiváló szakmai tudással rendelkező, gyakorlott szakemberek

Oktatási anyagok, segédletek: aktuális kidolgozott szakmai anyagok, jegyzetek kerülnek kiadásra

 

  Vállalkozási ismeretek

  Pedagógiai ismeretek

  Mesterlovász szakmai ismeretek

   

  Vállalkozási ismeretek tartalma:

  • A vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó jogi folyamatokat átlássa
  • A vállalkozót terhelő büntető- és polgárjogi felelősséggel elsajátítsa a hatóságokkal, valamint az ügyvéddel, könyvvizsgálóval, stb. való kapcsolattartás formáit és technikáit
  • A vállalkozás irányításához szükséges korszerű vezetői szerepet betöltse, a munkafolyamatokat komplexen menedzselje és kontrollálja, a problémákat proaktívan, konstruktívan megoldja, a munkavállalókat motiválja és vezesse
  • Az adózással kapcsolatos kötelezettségeit, az ezzel kapcsolatos határidőket átlássa, betartsa, továbbá az ezzel a feladatkörrel megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze
  • A munkavállalókat érintő munkaügyi és TB feladatokat ellássa, továbbá az alapvető HR feladatokat (toborzás-kiválasztás, motiváció, teljesítményértékelés) átlássa, az ezekkel a feladatokkal megbízott munkavállaló munkavégzését ellenőrizze
  • A számviteli jogszabályokat, a beszámoló készítés folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek
  • A házipénztár és a bankszámla kezelése
  • Üzleti tervet készít költség- és bevételelemzéseket végez
  • Marketingstratégiát dolgozzon ki a vállalkozás számára és azt hatékonyan megvalósítsa

  Pedagógiai ismeretek tartalma:

  • A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
  • A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
  • A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
  • A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
  • A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
  • A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
  • A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
  • Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
  • A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
  • A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
  • A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
  • A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
  • A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
  • A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
  • A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
  • A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
  • A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

   Mesterlovász szakmai ismeretek:

  Szakmai elméleti követelmények

  Lógondozás

  • A ló szerveinek és szervrendszereinek felépítése, működése, az életjelensége
  • Az egészséges és a beteg ló
  • A ló testtájai
  • A ló jármódjainak és mozgásának megítélése
  • A ló táplálkozási és takarmányozási sajátosságai
  • A lovak takarmányai, azok minőségi követelményei és érzékszervi vizsgálata
  • A takarmányozás célja, jelentősége, feladatai és a takarmányvizsgálati eljárások
  • A lovak táplálóanyag-igénye és a takarmányok tápértéke
  • A takarmányok összetétele, alkotórészei
  • A lótakarmányok csoportosítása, eltarthatósága és tárolása
  • Az etetés és itatás, valamint a legeltetés módjai, szabályai
  • A lovak tartásának és elhelyezésének szabályai
  • A lóápolás munkafolyamatai
  • A lovak hasznosítás és korcsoport szerinti mozgatásának szempontjai
  • A lovak fontosabb betegségei, megbetegedései, tünetei és felismerése
  • A kórokok és kórokozók, az általuk okozott megbetegedések
  • A sántaság fogalma, típusai és ezek felismerésének lehetőségei
  • A lóval kapcsolatos szakterületen alkalmazott gépek és berendezések biztonságtechnikája
  • A tűz- és környezetvédelem fogalma és feladatai
  • Az elsősegélynyújtás alapjai
  • A lovas etikával kapcsolatos alapelvek
  • A lószállítás szabályai

  Lótenyésztés

  • A ló kialakulása, evolúciója, származása, rendszertana, a rokonfajok, valamint a háziasítás
  • A lótenyésztésünk történelmi vonatkozásai, a tradicionális ménesek története
  • A magyar lótenyésztés jelenlegi helyzete és szakmai irányítása
  • A hazai és külföldi lófajták
  • A hazai fajtatenyésztő egyesületek működése és feladatai
  • A törzskönyvezés, az egyedi tartós megjelölés és a névadás szabályai
  • A lovak elbírálásának szabályai, a ló külső és belső értékmérő tulajdonságai
  • A tenyésztési módszerek és eljárások, a teljesítményvizsgálat rendszere
  • A mesterséges termékenyítés, az embrió-átültetés és a biotechnológia jelentősége
  • A mén és a kanca nemi szerveinek felépítése, a működése és ezek megbetegedéseinek felismerése

  Lovaglás

  • A ló- és lovassport versenyszabályait
  • A különböző lovasbemutatók és játékok lebonyolításának a lehetőségei, a lovak különböző feladatokhoz történő betanításának előírásai és lehetőségei
  • A lovaglási alapelvek
  • A lóra való befolyás és a segítségek alkalmazásának módjai
  • A lovardai gyakorlatok és végrehajtásuk módja
  • A lovardai szabályok

  Fogathajtás

  • A lósport és lovassport szakágai és szervezetei
  • A lovak fogatba történő betanításának előírásai és lehetőségei
  • A fogathajtási alapelvek
  • A hajtó, lóra való befolyásának módjai
  • A fogat összeállítása és a lovak pozíciója a fogatban
  • A lovardai alakzatok és hajtásuk módja

  A vizsgára bocsátás feltételei és a mestervizsga

  Valamennyi modulzáró vizsga (három darab) eredményes letétele (akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)

  A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket (20 – 20%)

  A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek


  A mestervizsga szervezeti rendje:

  Mesterlovász mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.


  A mestervizsga részei:

  1. Írásbeli vizsgatevékenység

  2. Gyakorlati vizsgatevékenység

  3. Szóbeli vizsgatevékenység

   

  1.Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

  Központilag kiadott feladatlap megoldása. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

  Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

   

  2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

  2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai.

  1. vizsgafeladat:

  Egy ló szakszerű ápolása, bemutatóra, szemlére történő előkészítése, ezt követően az elővezetés, felállítás és bemutatás.

  2. vizsgafeladat:

  Takarmány-felismerési és – minősítési feladat végrehajtása.

  3. vizsgafeladat:

  A gyakorlati követelményekből összeállított tétel kihúzása és végrehajtása.

  4. vizsgafeladat:

  A jelölt választása alapján könnyűosztályú díjlovaglási vagy fogathajtó rajtengedély vizsga gyakorlati követelményrendszerével összhangban meghatározott díjhajtási és akadályhajtási feladat végrehajtása.

   

  3. Szóbeli vizsgatevékenység

  A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szakmai szóbeli tételekből.

  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

  B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételekből.

  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

  C) Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételekből.

  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   

  A program elvégzését igazoló irat:

  o mesterlevél, mesterigazolvány

  Beiratkozáshoz kérjük, online vagy telefonon (20/453-7857) vegye fel velünk a kapcsolatot.

   A minimális tanfolyami létszám: 10 fő.

   A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:

  Lótenyésztő

  22 2 6134 0610 04

  31 6203 05

  Lótartó és -tenyésztő

  31 624 05

  31 621 04

  Lovász

  34 621 02

  Belovagló (BEREITER)

  22 2 6139 0640 01

  33 6203 01

  31 624 04

  31 621 04 0001 31 01

  35 813 01

  Lovastúra-vezető

  42 2 5129 0820 05

  51 7872 02

  52 812 02

  52 812 02

  54 812 02

  Lótenyésztő szaktechnikus

  22 5 3124 1663 05

  53 6203 03

  A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról, ez jelentkezés után rajtunk keresztül intézhető.

   Szakmai gyakorlat:

  – szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

  – középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év,

  – felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

  (a gyakorlati idő számítása, NEM a végzetség meglététől számítandó)

   Egészségügyi alkalmasság: szükséges (formanyomtatványunkon a háziorvossal igazolható)

  Előzetesen elvárt ismeretek: Alapvető informatikai ismertekkel rendelkezik (szövegszerkesztés, internethasználat, Excel)

  A vizsgára jelentkezéshez az iskolai végzettség és a szakmai gyakorlat szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

   Kérjük beiratkozás előtt, szkennelve vagy postai úton küldje meg az alábbi dokumentumokat az info@gazda.hu, vagy 1064 Budapest, Izabella utca 44/A Fsz.3. címre.

  A beiratkozáshoz, ugyanezeket az alábbi eredeti dokumentumokat, szíveskedjen magával hozni:

  ​1. Jelentkezési lapok, kitöltve, aláírva:

  1.1.: Jelentkezési lap képzésre,

  1.2.: Jelentkezési lap Mestervizsgára (NAK-NY01)

  2. Végzettséget igazoló bizonyítvány:

  2.1.: Szakirányú szakmunkás bizonyítvány (5 év szakmai gyakorlat):
  – Lótenyésztő
  – Lótartó- és tenyésztő
  – Lovász 
  VAGY
  Szakirányú középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány (3 év szakmai gyakorlat):
  – Belovagló
  – Lovastúra-vezető
  VAGY
  Szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány (3 év szakmai gyakorlat):
  – Lótenyésztő szaktechnikus
  VAGY
  más releváns végzettség, amihez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától állásfoglalás szükséget, ami rajtunk keresztül intézhető:
  – Hippológus
  – Lovas Kultúra Oktató
  – Állattenyésztő Mérnök
  – Lótenyésztő Szakmérnök
  – Ménesgazda
  VAGY
  egyéb releváns végzettség és szakmai tapasztalat, amihez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától referencia igazolás kérhető, rajtunk keresztül:
  – Testnevelési Főiskolai Lovassport edző.

  2.2.: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsga-részek letételét igazoló bizonyítvány(ok), vagy törzslapkivonat.

  3. Szakirányú, szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolás:

  Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány,
  Saját cég esetén: a cég aláírási címpéldánya, cégkivonat és munkáltató igazolás a saját cégtől.
  Alkalmazottként: munkáltatói igazolás, vagy keresetigazolás
  Nem alkalmazottként: egyéb igazolás önkéntes munkáról, vagy egyesületi gyakorlatról.

  4. Egészségügyi alkalmasság igazolására szolgáló: Orvosi igazolásra kiadott formanyomtatványunk.

  5. Személyes okmányok:

  – személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány.

  6. Képzési díj első részlete

  Ügyintéző neve: Dr. Piros Márta Anna

  Telefonszáma: 30/940-8179
  E-mail: info@gazda.hu 

  Várjuk szeretettel a MESTERLOVÁSZ képzésre!

  Mesterlovász
  PE01-01847-1/2018

  Induló csoport:

  Dunakeszi

  Kezdés dátuma: létszámtól függő indítás
  Oktatás díja: 200 000 Ft 
  Vizsgadíj: 45 000 Ft
  Részletfizetés (vizsgadíjjal): 
  Beiratkozáskor: 80 000 Ft
  2. részlet 2019.02.10-ig: 80 000 Ft 
  3. részlet 2019.03.10-ig: 85 000 Ft.
  Időtartam: 150 óra / 3 hónap
  Tanfolyami napok: szombat és vasárnapi napok (órarend szerint), 7:00 – 17:00 óráig, 13 nap (ebből 3 nap „otthoni, üzemi gyakorlat”, mester feladat elkészítése, elvégzése)
  Helyszín: 
  Elmélet és gyakorlat: Alagi Tréningközpont – 2120 Dunakeszi, Nándori u. 4.
  Tervezett vizsga: kezdéstől függő

  Kérdése van? Tegye fel!

  2 + 14 =