Méhészmester

A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák sajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a méhész tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.

Kiváló cégér a Mester cím!

Presztízst jelent a mester cím! A megrendelők szívesebben fordulnak ahhoz a szakemberhez, aki ezt már megszerezte, vélik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Magiszter Menedzser Kft. szervezésében már „avattunk” mestereket a méhészek körében.

Miért érdemes elvégezni a mester képzést?

Aki a „mester” címet viseli, kiemelkedik a többi szakember közül szaktudás tekintetében, hiszen tudjuk, hogy a mestercím megszerzésének célja a következő:

„A mezőgazdaság viszonyaihoz alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő és mesterségét űző szakemberek tevékenységük magasabb szinten történő gyakorlásának elérése érdekében, olyan ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítása, amelyek alapján a mester a méhészet szakterületén vállalkozni tud. Vállalkozását meg tudja tervezni, el tudja indítani és azt folyamatosan működtetni, fejleszteni képes. Munkáját a munka-egészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi valamint a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi, eleget tud tenni a tulajdonosi és a társadalmi elvárásoknak.”

Ennek a képzési formának az elsődleges célja a magasan képzett szakemberekből álló gazdálkodói réteg kialakítása, azaz a szakmai utánpótlás-nevelés. Így a képzéseket végző megfelelő színvonalú oktató szervezetek és gyakorlati képzőhelyek kiválasztására jelentős hangsúlyt helyez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A mesterképzésben végzettek számára a díszoklevél átadása az idei évtől már országos szervezésű, hangsúlyos, ünnepi keretek között kerül majd sor, ezzel is emelve a képzés súlyát- jelentőségét – megítélését.

A felvétel folyamatosan zajlik, várjuk a jelentkezéseket a szakmai képzésre!

A képzés célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő méhész szakember, szakmai munkája színvonalas gyakorlása érekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján, a méhész saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozást meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák sajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a méhész tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.
Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai elittel szemben támasztott követelményeknek, társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

A mesterképzés helyszíne

Gyakorlati és elméleti helyszín: órarend szerint

Vállalkozási ismeretek

Pedagógiai ismeretek

Méhészeti ismeretek

 

Vállalkozási ismeretek tartalma:

 • A vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó jogi folyamatokat átlássa
 • A vállalkozót terhelő büntető- és polgárjogi felelősséggel elsajátítsa a hatóságokkal, valamint az ügyvéddel, könyvvizsgálóval, stb. való kapcsolattartás formáit és technikáit
 • A vállalkozás irányításához szükséges korszerű vezetői szerepet betöltse, a munkafolyamatokat komplexen menedzselje és kontrollálja, a problémákat proaktívan, konstruktívan megoldja, a munkavállalókat motiválja és vezesse
 • Az adózással kapcsolatos kötelezettségeit, az ezzel kapcsolatos határidőket átlássa, betartsa, továbbá az ezzel a feladatkörrel megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze
 • A munkavállalókat érintő munkaügyi és TB feladatokat ellássa, továbbá az alapvető HR feladatokat (toborzás-kiválasztás, motiváció, teljesítményértékelés) átlássa, az ezekkel a feladatokkal megbízott munkavállaló munkavégzését ellenőrizze
 • A számviteli jogszabályokat, a beszámoló készítés folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek
 • A házipénztár és a bankszámla kezelése
 • Üzleti tervet készít költség- és bevételelemzéseket végez
 • Marketingstratégiát dolgozzon ki a vállalkozás számára és azt hatékonyan megvalósítsa

 Pedagógiai ismeretek tartalma:

 • A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
 • A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
 • A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
 • A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
 • A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
 • A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
 • A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
 • Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
 • A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
 • A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
 • A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
 • A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
 • A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
 • A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
 • A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
 • A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
 • A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

 Méhészeti szakmai ismeretek:

 • Helyes és szakmailag elfogadott méhegészségügyi gyakorlat folytatása

 • Korszerű kaptárvédelem megoldásainak alkalmazása

 • Korszerű és hatékony termeléstechnológiák alkalmazása, vándoroltatás tervezése és szervezése

 • A korszerű pergetési rendszerek hatékony alkalmazása

 • A Magyarországon használt kaptárak, keretméretek, technológiák alkalmazása

 • Fenológiai ismeretek alapján a termelés során a mézelő növények alkalmazása

 • Tudatos fajtatenyésztés alkalmazása a méhészetben

 • Méhészeti termék termelése

 • A munka- és élelmiszerbiztonsági előírások betartása

 • Átfogó és hatékony gazdálkodás és marketing tevékenység

 • Új méhészeti eljárások és technológiák követése

 • A méhészet gépesítettségének növelése

 • Fajlagos költségcsökkentés

 • Méhészeti eszközök karbantartása, javítás és készítés

A vizsgára bocsátás feltételei és a mestervizsga

Valamennyi modulzáró vizsga (három darab) eredményes letétele (akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)

A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket (20 – 20%)

A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A mestervizsga szervezeti rendje:

Méhészmester mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

1. Írásbeli vizsgatevékenység

2. Gyakorlati vizsgatevékenység

3. Szóbeli vizsgatevékenység

 A program elvégzését igazoló irat:

o mesterlevél, mesterigazolvány

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 18:00 óra között történik, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179), van lehetőség további napokon egyéni beiratkozásra.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:

Iskolai végzettség: szakiskolai végzettség:

Szakmai végzettség:

 • A szakma (képesítés) megnevezése – Azonosító száma
 • Méhész 22 2 6139 06 20 02
 • Méhész 31 6203 06
 • Méhész 31 621 06
 • Méhész 31 621 05
 • Méhész 32 621 02

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

Szakmai gyakorlat:

 • szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év (Méhész)

A vizsgára jelentkezéshez az iskolai végzettség és a szakmai gyakorlat szerinti feltételek együttes megléte szükséges.
Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek: Alapvető informatikai ismertekkel rendelkezik (szövegszerkesztés, internethasználat, Excel)

Kérjük beiratkozás előtt szkennelve vagy postai úton küldje meg az alábbi dokumentumokat az info@gazda.hu vagy 1064 Budapest, Izabella utca 44/A Fsz.3. címre. A beiratkozáshoz, ugyanezeket az alábbi eredeti dokumentumokat, szíveskedjen magával hozni:

1. Jelentkezési lapok, kitöltve, aláírva:

1.1.: Jelentkezési lap képzésre,
1.2.: Jelentkezési lap Mestervizsgára (NAK-NY01)

2. Végzettséget igazoló bizonyítvány:

2.1.: Szakirányú szakmunkás bizonyítvány (5 év szakmai gyakorlat): Méhész
2.2. 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsga-részek letételét igazoló bizonyítvány(ok), vagy törzslapkivonat.

3. Szakirányú, szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolás:

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány,
Saját cég esetén: a cég aláírási címpéldánya, cégkivonat és munkáltató igazolás a saját cégtől.
Alkalmazottként: munkáltatói igazolás, vagy keresetigazolás
Nem alkalmazottként: egyéb igazolás önkéntes munkáról, vagy egyesületi gyakorlatról.

4. Egészségügyi alkalmasság igazolására szolgáló: Orvosi igazolásra kiadott formanyomtatványunk.

5. Személyes okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány.

6. Képzési díj első részlete

A képzési díj és befizetése:
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Várjuk szeretettel a Méhészmester képzésre!

Méhészmester
PE01-01092-7/2019

Induló csoport:

Budapest, Őrbottyán

Kezdés dátuma: 2020.01.18. (becsatlakozási lehetőség)
Oktatás díja: 150 000 Ft
Vizsgadíj: 35 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal): 
Beiratkozáskor: 60 000 Ft
2. részlet (2020.03.10-ig): 60 000 Ft
3. részlet (2020.04.10-ig): 65 000 Ft
Időtartam: 7 hónap
Tanfolyami napok: 10 nap (órarendet küldünk)
Helyszín: Budapest, Őrbottyán
Tervezett vizsga: a vészhelyzet lezárását követően valósul meg a vizsga
Eredeti vizsgaidőpont:
Írásbeli: 2020. június 04. (csütörtök)
Szóbeli és gyakorlati: 2020. június 05. (péntek)

Kérdése van? Tegye fel!

14 + 3 =